Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  W szczególności:
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz 1948 z poźn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 11),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 41 z późn. zm.),
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Krakowie nadany Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2017 roku z późn. zm.,
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (trkst jednolity Dz.U. z 2018  r. poz.800 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1314,
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302),
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 z poźn. zm.),
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 644 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 167 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10 października 2013 r. z późn. zm.)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 21.02.2017 10:27 Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 16:21
  Autor: Krystyna Chodacka-Parys, Łukasz Barut Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian