Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Podstawa prawna działalności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  W szczególności:
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
  • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów,
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Krakowie,
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
  • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
  • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 21.02.2017 10:27 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 09:23
  Autor: Krystyna Chodacka-Parys, Łukasz Barut Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Adam Grudziecki
  Rejestr zmian