Klauzula informacyjna dla klientów Izby Administracji Skarbowej w Krakowie dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje się, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym jest Izba Administracji Skarbowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wiślnej 7, 31-007 Kraków (tel.: 12 25 57 347, e-mail: sekretariat.ias.krakow@mf.gov.pl).
  2. W Izbie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.krakow@mf.gov.pl lub listownie na adres: ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, z dopiskiem IOD na kopercie.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
  4. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.07.2020 Data publikacji: 06.07.2020 09:05 Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 09:05
Autor: Michał Józefiak Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka