Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie prowadzi:

  1. archiwum zakładowe,
  2. listę biegłych skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
  Zasady prowadzenia i udostępniania przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie danych zawartych w archiwach:
  1. Przepisy:
  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1446).
  • Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (zał. nr 1- instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz akt izb i urzędów skarbowych), zmienione Zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. (zał. nr 1 - jednolity rzeczowy wykaz akt izb i urzędów skarbowych, zał. nr 2 – instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych) oraz Zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach, zmienione Zarządzeniem Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach.
  • Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych.
  • Regulamin Organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.
  1. Zasady prowadzenia i udostępniania:
  Prowadzenie archiwum zakładowego Izby Administacji Skarbowej, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, należy do zadań Drugiego Samodzielnego Oddziału Logistyki.
   
  W skład archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Krakowie wchodzą lokale archiwum znajdujące się w siedzibie Izby oraz jednostek podległych, tj. urzędów skarbowych na terenie województwa małopolskiego. 
   
  Archiwum zakładowe Izby Administracji Skarbowej przechowuje dokumentację własnej jednostki oraz wszystkich urzędów skarbowych województwa małopolskiego w tym akta kadrowo-płacowe pracowników zatrudnionych w Izbie Skarbowej oraz w urzędach skarbowych województwa małopolskiego. 
   
  Archiwum zawiera dokumentację przejmowaną z komórek organizacyjnych. Dokumentacja jest uporządkowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. (zmienionym zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r., zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r., oraz zmienione Zarządzeniem Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r.).
   
  Udostępnienie akt (na wniosek zainteresowanego) odbywa się pod nadzorem pracownika archiwum w pomieszczeniu, gdzie stworzone są odpowiednie warunki do korzystania z akt. Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte.
   
  Dokumentację przechowywaną w archiwum udostępnia się dla celów służbowych i naukowo-badawczych. Akta z zasobu archiwalnego są udostępniane dla celów naukowo-badawczych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. [§12 ust.3 Zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. zał. nr 2 – Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych. Udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1167), ustawie z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji państwowej (Dz.U. Nr 4, poz. 36)].
   
  Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.
   
  Zasady prowadzenia i udostępniania rejestru biegłych skarbowych:
  Rejestr prowadzony na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.);
   
  Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej;
   
  Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby administracji skarbowej oraz w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej;
   
  Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby administracji skarbowej, na listę której został wpisany.
   
  Procedurę nadawania uprawnień reguluje art. 67c ww. ustawy o o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
   
  Art. 67c
  § 1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:
  1. korzysta w pełni z praw publicznych;
  2. posiada:
  1.  dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
  2. opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.
  § 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby administracji skarbowej.
  § 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:
  1.  kopię dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2;
  2. informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega;
  3. dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność;
  4. opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.
  § 4. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie.
  § 5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 21.02.2017 14:44 Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2020 11:55
  Autor: Anna Weiss, Krzysztof Niesłanik Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka

  Powiązane

  Zasady prowadzenia i udostępniania rejestru biegłych skarbowych
  Rejestr zmian