Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.). Ustawa ta określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposobów postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, faksem, a także ustnie do protokołu.

  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków  w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.
  Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie i podległych jemu jednostek.

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, lub zastępująca go osoba, przyjmuje klientów zgłaszających skargi lub wnioski w każdą środę,  w godz. od 14:00 do 15:00 w siedzibie MUC-S w Krakowie ul. Pachońskiego 3A, 31-223 Kraków, pokój 505.

  Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem MUC-S pod nr tel. 12 35 07 600.

  Rozpatrywaniem, koordynowaniem załatwiania skarg i wniosków zajmuje się Pierwszy Dział Ogólny, ul. Pachońskiego 3A, pokoje: nr 509 i 505 -sekretariat.
   

  Skargi i wnioski do Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie można składać na kilka sposobów:

  o    wnieść na piśmie, przesyłając na adres: Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, ul. Pachońskiego 3A, 31-223 Kraków,

  o    złożyć osobiście w kancelarii Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego
  w Krakowie w godz. 7:15 – 15:15,

  o    przesłać faksem na nr: 12 35 07 525,

  o    przesłać pocztą elektroniczną na adres: malopolskie.ucs@mf.gov.pl

  o    przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.: 80kjvy6b8l (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  Rejestr zmian