Zasady prowadzenia i udostępniania rejestru biegłych skarbowych

  Zasady prowadzenia i udostępniania rejestru biegłych skarbowych

  Zasady prowadzenia i udostępniania rejestru biegłych skarbowych

  Rejestr prowadzony na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

   
  Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej;
   
  Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby administracji skarbowej 
   
  Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby administracji skarbowej, na listę której został wpisany.
   
  Procedurę nadawania uprawnień reguluje art. 67c ww. ustawy o o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
   
  Art. 67c
  § 1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:
  1.  korzysta w pełni z praw publicznych;
  2. posiada:
  1.  dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
  2. opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.
  § 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby administracji skarbowej.
  § 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:
  1.  kopię dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2;
  2. informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega
  3. dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność;
  4. opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.
  § 4. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie.
  § 5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 28.02.2017 12:14 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 10:07
  Autor: Krzysztof Niesłanik Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Adam Grudziecki

  Powiązane

  Rejestry i archiwa
  Rejestr zmian