Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie prowadzi:

  1.    archiwum zakładowe,

  2.    listę biegłych skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

   

  Zasady prowadzenia i udostępniania przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie danych zawartych w archiwach:

  1. Przepisy:

  o    Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1446).

  o    Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (zał. nr 1- instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, zał. nr 2 jednolity rzeczowy wykaz akt izb i urzędów skarbowych), zmienione Zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. (zał. nr 1 - jednolity rzeczowy wykaz akt izb i urzędów skarbowych, zał. nr 2 – instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych) oraz Zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach, zmienione Zarządzeniem Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach.

  o    Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych.

  o    Regulamin Organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

   

  2. Zasady prowadzenia i udostępniania:

  Prowadzenie archiwum zakładowego Izby Administacji Skarbowej, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, należy do zadań Drugiego Samodzielnego Oddziału Logistyki.

  W skład archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Krakowie wchodzą lokale archiwum znajdujące się w siedzibie Izby oraz jednostek podległych, tj. urzędów skarbowych na terenie województwa małopolskiego. 

  Archiwum zakładowe Izby Administracji Skarbowej przechowuje dokumentację własnej jednostki oraz wszystkich urzędów skarbowych województwa małopolskiego w tym akta kadrowo-płacowe pracowników zatrudnionych w Izbie Skarbowej oraz w urzędach skarbowych województwa małopolskiego. 

  Archiwum zawiera dokumentację przejmowaną z komórek organizacyjnych. Dokumentacja jest uporządkowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. (zmienionym zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r., zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r., oraz zmienione Zarządzeniem Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r.).

  Udostępnienie akt (na wniosek zainteresowanego) odbywa się pod nadzorem pracownika archiwum w pomieszczeniu, gdzie stworzone są odpowiednie warunki do korzystania z akt. Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte.

   

  Dokumentację przechowywaną w archiwum udostępnia się dla celów służbowych i naukowo-badawczych. Akta z zasobu archiwalnego są udostępniane dla celów naukowo-badawczych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. [§12 ust.3 Zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r. zał. nr 2 – Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych. Udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1167), ustawie z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji państwowej (Dz.U. Nr 4, poz. 36)].

  Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.


  Zasady prowadzenia i udostępniania rejestru biegłych skarbowych:

   

  Rejestr prowadzony na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.);

  Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej;

  Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby administracji skarbowej oraz w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej;

  Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby administracji skarbowej, na listę której został wpisany.

   

  Procedurę nadawania uprawnień reguluje art. 67c ww. ustawy o o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

  Art. 67c

  § 1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:

  1) korzysta w pełni z praw publicznych;

  2) posiada:

  a) dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,

  b) opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.

  § 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby administracji skarbowej.

  § 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:

  1) kopię dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2;

  2) informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega;

  3) dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność;

  4) opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.

  § 4. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie.

  § 5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.