Status Prawny

  Status Prawny

  Status Prawny

  Zgodnie z art.11.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest organem KAS.

  Zasięg terytorialny działania Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie obejmuje obszar województwa małopolskiego.

  Główna siedziba Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego znajduje się w Krakowie.

  Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora izby administracji skarbowej.

  Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu celno-skarbowego.

  Zgodnie z art. 36.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, urząd celno-skarbowy wraz z podległymi oddziałami celnymi są jednostkami organizacyjnymi KAS.

  Małopolski Urząd Celno-Skarbowy jest jednostką organizacyjną KAS obsługującą Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.  

  W skład Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wchodzą delegatury urzędu  w Krakowie i Nowym Sączu oraz oddziały celne. Delegaturami kierują zastępcy naczelnika urzędu.

  Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w sprawach organizacyjno-finansowych izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędami celno-skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby administracji skarbowej.

  Zakres działania, zasięg terytorialny oraz organizację urzędu celno-skarbowego określają w szczególności:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.);  
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.);
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów  (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 1 marca 2017 r . poz 41 );  
  • Regulamin organizacyjny  Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie;
  • Przepisy odrębne.
  Rejestr zmian