Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:
  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23);
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.749);
  Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r.w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt;
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)
  Regulamin Organizacyjny Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie
  Dokumenty wpływające do urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną trafiają do sekretariatu Naczelnika, są tam segregowane, fakt wpływu potwierdzony jest datownikiem i podpisem osoby przyjmującej. Dokumenty przyjmowane od podatników na sali obsługi po formalnej kontroli są zaopatrywane w pieczęć wpływu, podpis osoby przyjmującej oraz adnotację o załącznikach i ewentualnych brakach. Dokumanty w formie druków przekazywane są bezpośrednio do komórek organizacyjnych i wprowadzane do systemu POLTAX. Pozostałe dokumenty: wnioski, prośby, zawiadomienia, zastrzeżenia, itp. przekazywane są Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego. Naczelnik rozdziela korespondencję do poszczególnych komórek merytorycznych. Odbiór korespondencji przez komórki merytoryczne odbywa się w sekretariacie Naczelnika. Pisma zaewidencjonowane w rejestrze przyjętej korespondencji przekazywane są za potwierdzeniem kierownikowi komórki lub innej upoważnionej osobie.  Wnioski ewidencjonowane są  w systemie POLTAX, sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
  zaświadczenia wydawane są nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku;
  sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji załatwiane są w terminie dwóch miesięcy od daty wszczęcia postepowania;
  skargi i wnioski  wniesione na piśmie i ustnie rozpatrywane są przez Naczelnika Urzędu niezwłocznie. Naczelnik wydaje polecenia lub podejmuje inne stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.
   
  Rozpatrywanie skarg
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu.
  W sprawach skarg i wniosków Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 13.00 do 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie pod numerem 14 632 82 25.
  Dyrektor Izby Skarbowej względnie Wicedyrektor, przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00. Kraków, ul. Wiślna 7.
  Rozpatrywaniem oraz koordynowaniem załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności urzędów skarbowych woj. małopolskiego zajmuje się Wydział Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji ul Wadowicka 10 pok. 702,725.
  Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Skarbowej w Krakowie można składać: pisemnie na adres: Ministerstwo Finansów ul.Świętokrzyska12, 00-916 Warszawa.
  Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogę elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami §8.1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
   
  Petycje
  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).
  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycja powinna zawierać:
  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  oznaczenie adresata petycji;
  wskazanie przedmiotu petycji.
  Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.06.2017 Data publikacji: 12.05.2015 16:37 Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2020 09:12
  Autor: Piotr Żurowski Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian