Jak załatwić sprawę w Urzędzie

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie

   
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie regulują w szczególności:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z póżn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 87 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46.),
  • zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt,
  • Regulamin organizacyjny Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.
  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad tj. praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału na każdym etapie postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
   
  Załatwiane sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy Ordynacji podatkowej stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomić strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższej instancji. Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.
   
  Bezpośrednia obsługa informacyjna i kancelaryjna podatników odbywa się na parterze Urzędu, na Sali Obsługi Podatnika w godzinach:
  Poniedziałek od 8.00 do 18.00
  Wtorek-piątek od 8.00 do 15.00.
   
  Korespondencję do Urzędu można przesłać również:
  1. drogą pocztową na adres:
  Drugi Urząd Skarbowy
  Al. Solidarności 5-9b
  33-100 Tarnów
   
  2. elektronicznie poprzez:
  • e-mail us1224@mp.mofnet.gov.pl  (tylko korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego), lub 
  • elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (korespondencja formalna – składanie pism, wniosków, odwołań itp.).
  W sprawie skarg i wniosków Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 13.00 do 16.30.
   
   
   
   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.06.2017 Data publikacji: 27.06.2017 09:48 Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 11:50
  Autor: Piotr Żurowski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian