Informacja dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje się, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wiślnej 7, 31-007 Kraków (tel.: 12-25-57-347, e-mail: ias.krakow@mf.gov.pl).
 2. W Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.krakow@mf.gov.pl lub listownie na adres: ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, z dopiskiem IOD na kopercie.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz innych przepisów prawa, dotyczących w szczególności:
 • poboru i zwrotu podatków i ceł oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
 • kontroli obrotu towarowego z zagranicą,
 • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • minister właściwy ds. finansów publicznych,
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Centrum Informatyki Resortu Finansów,
 • inne uprawnione podmioty, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania danych.
 3. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowaniu i podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, które dokonywane będzie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to sytuacji dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach lub pozyskanych z dostępnych publicznie rejestrów w oparciu o ustalone kryteria. Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.