Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:

  1. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.256 z późn. zmianami);
  2. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 r. poz.900 z późn. zmianami);
  3. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin., poz. 43);
  4. Instrukcja nr 38 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem z dnia 19 września 2017 r. w sprawie obiegu dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem;
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017, poz.1911)
  • zaświadczenia wydawane są nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku;
  • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji załatwiane są w terminie dwóch miesięcy od daty wszczęcia postepowania;
  • skargi i wnioski wniesione na piśmie i ustnie rozpatrywane są przez Naczelnika Urzędu niezwłocznie. Naczelnik wydaje polecenia lub podejmuje inne stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:46 Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2020 10:55
  Autor: Agnieszka Mozoła Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka