Kompetencje i przedmiot działalności Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Kompetencje i przedmiot działalności Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Kompetencje i przedmiot działalności Urzędu Skarbowego w Zakopanem

  Urząd Skarbowy jest jednostką organizacyjną obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie następujących zadań:

  1.  ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
  2. wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;
  3. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
  4. zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
  5. prowadzenie ewidencji podatników i płatników;
  6. wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających;
  7. współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;
  8. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;
  9. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
  10. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;
  11. wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 2020 r., poz. 523, z późn. zm.) oraz w Kodeksie karnym skarbowym (Dz. U. 2020 r., poz. 19 z późn. zm.);
  12. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.