Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu regulują w szczególności:

  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa  (Dz.U.2019.900 t.j.);
  2. ustawa z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256);
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002.5.46 );
  4. regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  Sprawy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  Stosownie do uregulowań zawartych w Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu prowadzi postępowanie z urzędu lub na żądanie (wniosek) strony.

   

  Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. (art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.(art. 139 § 2). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej). Do terminów określonych w § 1-3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej).Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 stronie służy ponaglenie do:

  1. organu podatkowego wyższego stopnia;
  2. dyrektora izby administracji skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy rozpatrywania odwołań od decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego;
  3. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby administracji skarbowej (art. 141 § 1 Ordynacji Podatkowej).

  Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.  (art. 223 § 1 Ordynacji podatkowej).

   

  Podanie składane do Naczelnika Urzędu Skarbowego powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

  Sposób wnoszenia podań (żądań, wyjaśnień, wniosków, odwołań, zażaleń), jakie elementy powinno zawierać podanie wnoszone do organu podatkowego oraz jakie są konsekwencje wniesienia podania nie spełniającego wymogów  określonych przepisami prawa, regulują przepisy art. 168-171 Ordynacji podatkowej.

   

  Urząd Skarbowy w Nowym Targu prowadzi bezpośrednią obsługę podatników na Sali Obsługi Klienta  która:

  -zlokalizowana jest na parterze budynku

   

  W celu sprawnej i rzeczowej obsługi podatników tworzy się na Sali Obsługi Klienta  następujące stanowiska operacyjne:

  1. Stanowisko informacyjne dziennika podawczego, które m.in.:
  • przyjmuje wszystkie dokumenty kierowane do tut. Urzędu,
  • udziela podatnikom informacji co do miejsca oraz trybu załatwienia przez nich spraw podatkowych w tut. Urzędzie,
  • wydaje druki i formularze.
  1. Stanowisko informacyjne do spraw wydawania zaświadczeń, które m.in.:
  • przyjmuje wnioski o wydanie zaświadczeń,
  • wydaje podatnikom wcześniej sporządzone zaświadczenia.
  1. Stanowisko informacyjne do spraw podatku dochodowego, które m.in.:
  • udziela w podstawowym zakresie podatnikom prowadzącym i nieprowadzącym działalność gospodarczą informacji o treści obowiązujących przepisów dotyczących podatku dochodowego,
  • przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym deklaracje dot. podatku dochodowego oraz zeznań rocznych (PIT,CIT),
  • wydaje druki deklaracji i zeznań (PIT,CIT),
  • udziela podatnikom informacji co do miejsca oraz trybu załatwienia spraw podatkowych w zakresie podatku dochodowego w tut. Urzędzie.
  1. Stanowisko informacyjne do spraw ewidencji i identyfikacji podatników, które m.in.:
  • przyjmuje zgłoszenia identyfikacyjne oraz formularze o zmianie danych objętych zgłoszeniem,
  • przyjmuje zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
  • dokonuje rejestracji podatników podatku od towarów i usług.
  1. Stanowisko informacyjne do spraw podatku od towarów i usług, które m.in.:
  • udziela w podstawowym zakresie podatnikom informacji o treści obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług,
  • przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym deklaracje dla podatku od towarów i usług,
  • wydaje druki deklaracji dla osób zobowiązanych do rozliczania podatku od towarów i usług,
  • udziela podatnikom informacji co do miejsca oraz trybu załatwienia spraw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w tut. Urzędzie.
  1. Stanowisko informacyjne do spraw  podatków majątkowych i opłat, które m.in:
  • udziela w podstawowym zakresie informacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn
  • przyjmowanie dokumentów dotyczących PCC, PCC1  oraz nabycia spadku, darowizn.

  Kącik dla dzieci
  Aby pomóc rodzicom, którzy przyjdą do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w towarzystwie swoich pociech, na Sali Obsługi Podatników otwarto specjalny, stały kącik dla dzieci. Maluchy mają do dyspozycji stolik z krzesełkami, klocki i układanki.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 12.05.2015 12:29 Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2020 12:43
  Autor: Katarzyna Podkanowicz Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian