Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Limanowej regulują poniższe przepisy:
   
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2017 r., poz.201 z późn. zm.), 
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz.1274 z późn. zm.), 
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46),
  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej Dz.Urz. MRiT z 2017 r. poz.43,
  Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Limanowej, 
  Instrukcja w sprawie obiegu dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Limanowej. 
   
  Sprawy załatwiane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad praworządności i terminowości. Wszelkie postępowania prowadzone są w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, przy podjęciu niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy. Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu.
   
  Terminowość załatwiania spraw regulują przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa, a w szczególności art. 139. Zgodnie z jego brzmieniem załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy powyższej ustawy stanowią inaczej.
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia. W postępowaniu odwoławczym - odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, za pośrednictwem właściwego miejscowo urzędu skarbowego.
  Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.
  Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
  W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 
   
  Korespondencja kierowana jest do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej i składana osobiście na stanowiskach na sali obsługi podatnika.
   
  Bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w budynku B tut. Urzędu na Sali obsługi podatnika, gdzie wydzielone zostały stanowiska, których zadaniem jest:
  a) przyjmowanie dokumentów składanych przez podatników w zakresie podatków PIT, VAT, CIT, PCC,
  b) sprawdzenie pod względem formalnym przyjętych dokumentów,
  c) informowanie o obowiązujących drukach urzędowych,
  d) wydawanie druków i formularzy,
  e) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub potwierdzające stan zaległości, o dochodach, przychodach, okresie prowadzonej działalności gospodarczej, o podatku należnym, o miejscu prowadzenie działalności gospodarczej,
  f) wydawanie certyfikatu rezydencji, zaświadczeń podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz dot. podatnika zarejestrowanego do transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  g) udzielanie informacji w zakresie obowiązków i praw wynikających z poszczególnych ustaw oraz o sposobie załatwienia spraw w Urzędzie.
   
  Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej).
   
  Po wstępnym segregowaniu w Kancelarii pisma podlegające dekretacji przekazywane są do Naczelnika Urzędu natomiast pozostałe pisma po zarejestrowaniu oraz deklaracje przekazywane są kierownikom komórek organizacyjnych. Kancelaria rejestruje zadekretowane pisma i rozdziela między poszczególne komórki. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.
   
  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny tut. Urzędu.
   
  Interesanci w sprawie skarg i wniosków są przyjmowani przez: 
  Naczelnika Urzędu- codziennie
  Z-cę Naczelnika- codziennie
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 13.05.2015 09:49 Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2024 10:32
  Autor: Joanna Wiewióra Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Monika Boczkowska
  Rejestr zmian