Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze regulują w szczególności poniższe przepisy:
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1225),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46),
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Ministra Rozwoju Finansów z 2017 r. poz.43)
  5. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych ( Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 44) 
  6. Regulamin Organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków.
   
   
  Sprawy w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad tj. praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy. 
   
  Korespondencja kierowana do tut. Urzędu przyjmowana jest za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub składana osobiście na stanowiskach na sali obsługi podatnika.
  Fakt wpływu lub złożenia dokumentu potwierdzany jest pieczęcią z nazwą Urzędu i datownikiem. Wpływające dokumenty są rejestrowane, segregowane rzeczowo i rodzajowo, a następnie przekazywane do sekretariatu. Po wstępnym segregowaniu pisma podlegające dekretacji przekazywane są do Naczelnika Urzędu lub Zastępców Naczelnika. Po dekretacji sekretariat uzupełnia rejestrację pism, uwzględniając podział dla poszczególnych komórek organizacyjnych i przekazuje je odpowiednim komórkom merytorycznym.
  Pozostałe dokumenty wraz z pozostałymi pismami, nie podlegającymi dekretacji po zarejestrowaniu odbierane są z sekretariatu przez kierowników komórek organizacyjnych.
   
  Terminowość załatwiania spraw regulują przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, a w  szczególności art. 139 §1. Zgodnie z jego brzmieniem, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy powyższej ustawy stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (139§2 OP).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Naczelnik Urzędu Skarbowego ma obowiązek zawiadomienia  strony  i wskazania nowego terminu załatwienia sprawy, podając jednocześnie przyczyny niedotrzymania terminu (art 140 §1 OP).
  Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 §4).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia (art. 141 §1 Op).
   
  Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, lub z urzędu. W postępowaniu odwoławczym  odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, za pośrednictwem naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego. 
  Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie  później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
   
  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.02.2021 Data publikacji: 02.02.2021 10:30 Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2021 10:30
  Autor: Aleksander Leszczyński Osoba publikująca: Adam Grudziecki Osoba modyfikująca: Adam Grudziecki
  Rejestr zmian