Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Nowe zasady obługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod numerami telefonu: 12 254 75 98 lub 12 254 74 65
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze regulują poniższe przepisy:

   
      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),
      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267),
      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46),
      zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1 - instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb iurzędów skarbowych) oraz zarządzenie nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 roku zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach,
      Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze.
   
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej  (Art. 139. § 1. Ordynacji podatkowej). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (Art. 139. § 2. Ordynacji podatkowej).
   
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (Art. 140. § 1. Ordynacji podatkowej). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu ( Art.139. § 4. Ordynacji podatkowej ).
   
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (Art. 141. § 1. Ordynacji podatkowej).
   
  Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu.
   
  Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Urzędu tj. organu pierwszej instancji, zgodnie z właściwością miejscową podatnika. Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu.
   
  Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.
   
   
  Stosownie do w/wym. przepisów korespondencja wpływa do kancelarii Urzędu. Po odciśnięciu pieczęci wpływu i zarejestrowaniu przekazywana jest do naczelnika Urzędu celem dekretacji lub też bezpośrednio do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej (w sprawach typowych).
   
  Jeżeli sprawa dotyczy właściwości merytorycznej więcej niż jednej komórki organizacyjnej - dekretujący na oryginale pisma wyznacza komórkę koordynującą i do niej trafia oryginał pisma. Pozostałe komórki otrzymują kserokopię z dekretacją przedmiotową.
   
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.
   
  Deklaracje podatkowe i formularze identyfikacyjne lub aktualizacyjne przyjmowane są od podatników w Urzędzie na stanowiskach operacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych - bez pośrednictwa kancelarii. Po formalnej kontroli są zaopatrywane w pieczęć wpływu i bezpośrednio przekazywane do komórek organizacyjnych celem wprowadzenia do systemu komputerowego POLTAX.
   
  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 12:17 Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2020 10:44
  Autor: Izabela Babińska Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka