Rejestry i archiwa w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Rejestry i archiwa w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Rejestry i archiwa w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Zasady prowadzenia przez urząd skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:
  1. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celnoskarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz.Urz. MRiF. z 2017 r. poz. 43),
  2. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz.Urz.MRiF. z 2017 r. poz.44),
  3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze.

  Archiwum zakładowe prowadzone jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

   
  Rejestr Zastawów Skarbowych
  Na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych można uzyskać następujące dokumenty:
  • Wypis zawierający informacje w zakresie obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa)
  • Zaświadczenie o braku wpisu zainteresowanego (podmiot występujący o wydanie zaświadczenia) do rejestru zastawów lub o wpisie zainteresowanego do rejestru zastawów skarbowych.
  Wskazane dokumenty są wydawane wyłącznie przez naczelników urzędów skarbowych, do których wpłynie stosowny wniosek (niezależnie od ich właściwości miejscowej).
   
   
  Opłata za wydanie wypisu z rejestru oraz zaświadczenia wynosi 50 zł, którą należy dokonywać na rachunek bankowy urzędu skarbowego, do którego wpłynął stosowny wniosek.
   
  Ponadto Rejestr Zastawów Skarbowych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.
  Bezpłatne wyszukiwanie (wg kryterium przedmiotowego) w rejestrze zastawów informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej) jest udostępnione zainteresowanym za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/rzsw.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.04.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:42 Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2021 14:28
  Autor: Izabela Babińska Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Adam Grudziecki