Rejestry i archiwa w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Rejestry i archiwa w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Rejestry i archiwa w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze

  Lp.

  Nazwa archiwum, rejestru lub ewidencji

  Akty prawne określające zasady prowadzenia.

  Sposoby i zasady udostępnienia danych

   

  Archiwum zakładow Izby Skarbowej w Krakowie.

  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

  Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic w tych organach (załącznik nr 1 – instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, załącznik nr 2 – jednolity rzeczowy wykaz akt, załącznik nr 3 – instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych).

  W archiwum zakładowym przechowywane są materiały archiwalne kat. A i dokumentacja niearchiwalna kat. B.

  Archiwum udostępnia dokumentację dla celów służbowych i naukowo-badawczych.

  Udostępnianie dokumentacji dla celów służbowych odbywa się na podstawie karty udostępnienia za zgodą kierownika komórki organizacyjnej z której dokumentacja pochodzi.

  Udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych i Prawa prasowego.

  Udostępnia nie dokumentacji odbywa się w pomieszczeniu biurowym, w obecności pracownika prowadzącego archiwum. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja może być wypożyczona poza lokal archiwum zakładowego na teren Izby Skarbowej, po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej.

   

  Ewidencja podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych pozostających we właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Kraków-Podgórze prowadzona w systemie informatycznym POLTAX.

  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z późn. zm.).

  Urząd gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych.

  Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest do potwierdzenia faktu nadania NIP podmiotowi, który nim się posługuje. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia, mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

  Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, który wydał decyzję o nadaniu NIP, wydaje duplikat decyzji o nadaniu NIP.

  Dane zawarte w dokumentacji są objęte tajemnicą skarbową i podlegają udostępnieniu wyłącznie podmiotom i na zasadach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników.

   

  Rejestr podatników podatku od towaru i usług pozostających we właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Kraków-Podgórze prowadzony w systemie informatycznym POLTAX.

  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

  Na wniosek zainteresowanego Naczelnik Urzędu jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

   

  Rejestr zastawów skarbowych.

  Ustawa Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 152).

  Naczelnik Urzędu, na wniosek zainteresowanego, wydaje wypis z rejestru zastawów skarbowych zawierający informacje o obciążeniu rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej.

  Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł stanowiącą dochód budżetu państwa.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.04.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:42 Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 11:42
  Autor: Izabela Babińska Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga