Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Nowe zasady obługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod 22 460 59 92
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Wieliczce przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce lub Zastępca Naczelnika przyjmuje klientów zgłaszających skargi lub wnioski codziennie w godzinach urzędowania a także w każdy poniedziałek, w godz. 14:00 - 16:00, po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Naczelnika Urzędu Skarbowego pod numerem 22 460 59 92.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej względnie Zastępca Dyrektora przyjmuje klientów zgłaszających skargi lub wnioski codziennie w godzinach urzędowania, a także w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie przy ul. Wiślna 7, pok. 208.

  Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem IAS pod nr telefonu: 12-42-20-047, 12-25-57-400. Istnieje również możliwość ustalenia dogodnego dla klientów terminu przyjęcia w sprawach skarg i wniosków w godzinach późniejszych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

  Rozpatrywaniem oraz koordynowaniem załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędów Skarbowych woj. małopolskiego oraz Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie zajmuje się Dział Kontroli Wewnętrznej tut. Izby Administracji Skarbowej w budynku przy al. Krasińskiego 11b. Interesanci w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani w pok.103,108,109,111 w godzinach od godz. 7.15 do 15.00, a także w każdy poniedziałek do godz. 16.00.

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.900),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r.w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wieliczce,
  • Dokumenty wpływające do urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną trafiają do sekretariatu Naczelnika, są tam segregowane, fakt wpływu potwierdzony jest datownikiem i podpisem osoby przyjmującej. Dokumenty przyjmowane od podatników na sali operacyjnej po formalnej kontroli są zaopatrywane w pieczęć wpływu, podpis osoby przyjmującej oraz adnotację o załącznikach i ewentualnych brakach. Dokumenty w formie druków przekazywane są bezpośrednio do komórek organizacyjnych i wprowadzane do systemu POLTAX. Pozostałe dokumenty: wnioski, prośby, zawiadomienia, zastrzeżenia, itp. przekazywane są Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Naczelnik rozdziela korespondencję do poszczególnych komórek merytorycznych. Odbiór korespondencji przez komórki merytoryczne odbywa się w sekretariacie Naczelnika. Pisma zaewidencjonowane w rejestrze przyjętej korespondencji przekazywane są za potwierdzeniem kierownikowi komórki lub innej upoważnionej osobie. Wnioski ewidencjonowane są w systemie POLTAX, sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.,
  • zaświadczenia wydawane są nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. z 2019 r., poz. 900).,
  • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji załatwiane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Z 2017r. poz. 201),
  • skargi i wnioski wnoszone przez klientów administracji skarbowej na działania urzędów skarbowych podlegają rozpatrzeniu w Dziale Kontroli Wewnętrznej Izby Administracji Skarbowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 23 października 2019r. w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie Regulaminu Organizacyjnego, oraz Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096).

  Rozstrzygnięcie spraw:

  Sprawy załatwiane są pisemnie, a w przypadkach dopuszczonych prawem zgłaszane są ustnie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2021 Data publikacji: 02.06.2017 14:38 Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2023 16:13
  Autor: Patrycja Jułkowska Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Aleksandra Stachura
  Rejestr zmian