Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Wieliczce

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Wieliczce

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Wieliczce

  Beata Kaczmarczyk-Filipek - Naczelnik Urzędu Skarbowego

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce Beata Kaczmarczyk-Filipek kieruje pracą Urzędu od 8 września 2006 roku.

  Do zakresu zadań Naczelnika Urzędu należy:

  1. Ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych.
  3. Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych.
  4. Zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.
  5. Prowadzenie ewidencji podatników i płatników.
  6. Wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających.
  7. Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego.
  8. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw.
  9. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym.
  10. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1047), zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców.
  11. Wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczenia kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.) oraz w Kodeksie karnym skarbowym.
  12. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
  13. Bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi i realizowanymi przez nie zadaniami:
  • Zastępcy Naczelnika (ZN),
  • Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia (SWW),
  • Działy Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1),
  • Wieloosobowego Stanowiska Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2),
  • Referatu Kontroli Podatkowej (SKP),
  • Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej ( SKI),
  • Wieloosobowego Stanowiska Spraw Karnych Skarbowych.

   

  Beata Chechelska - Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego

  Zastępca Naczelnika Beata Chechelska pełni funkcję od dnia 1 marca 2007 roku.

  Do zakresu zadań Zastępcy Naczelnika Urzędu należy:

  1. Współdziałanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w wykonywaniu zadań Urzędu Skarbowego, zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Skarbowym oraz organizacja współpracy podległych komórek organizacyjnych.
  2. Inicjowanie zmian organizacyjnych niezbędnych dla sprawnej i optymalnej realizacji zadań dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych Urzędu i przedkładanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych w tych sprawach przez Naczelnika Urzędu.
  3. Załatwianie i podpisywanie spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji i podpisu Naczelnika w przypadku jego nieobecności.
  4. Realizacja celów i zadań Urzędu, w tym wynikających z planu działalności.
  5. Zajmowanie stanowiska i podpisywanie dokumentów zastrzeżonych do podpisu Naczelnika, podczas jego nieobecności.
  6. Bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi i realizowanymi przez nie zadaniami:
  • Działem Obsługi Bezpośredniej (SOB),
  • Działem Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych ( SPV),
  • Działem Spraw Wierzycielskich (SEW),
  • Działem Egzekucji Administracyjnej (SEE),
  • Działem Rachunkowości (SER).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 31.05.2017 11:31 Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2019 08:58
  Autor: Marta Sowińska Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian