Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Do zakresu zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego należą zadania organu podatkowego i organu egzekucyjnego oraz inne zadania określone w przepisach odrębnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.
   
  Urząd Skarbowy jest jednostką organizacyjną obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie następujących zadań:
  1. Ustalanie lub  określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych.
  3. Wykonywanie kontroli podatkowej.
  4. Podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
  6. Wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
  7. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
  Urząd Skarbowy realizuje także następujące zadania:
  1. Prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
  2. Wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
  3. Wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.
   
  Przepisy prawne:
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz.41), 
  • przepisy odrębne,
  • Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wieliczce.
   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 31.05.2017 11:39 Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2017 11:39
  Autor: Marta Sowińska Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
  Rejestr zmian