Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017r. poz. 43),
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych ( Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 44)
  • regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Olkuszu.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej. Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op). Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia (art. 141 §1 Op). Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 16.00-17.00 oraz w czwartki 11:00 – 12:00

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS (KTI KAS) KTI KAS jest formą komunikacji umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego
  • funkcjonowania Administracji Podatkowej

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne. nr telefonu: 800 060 000 adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest dostępny całodobowo i bezpłatnie.

  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.06.2017 Data publikacji: 07.06.2017 14:50 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 14:12
  Autor: Stanisław Pardela Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian