Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu regulują w szczególności poniższe przepisy:
  a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.  z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
  b) Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz Zarządzenie nr 47 z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniającego w.w. Zarządzenie (załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych),
  c) Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
  d) Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania          i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 02.5.46),
  e) Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Olkuszu.
   
  Korespondencja wpływa do Urzędu w następujący sposób:
  - przyjmowana jest bezpośrednio przez pracowników Działu Obsługi Bezpośredniej 
  - drogą pocztową.
  Po zarejestrowaniu, korespondencja przekazywana jest Naczelnikowi Urzędu do dekretacji. Następnie przekazywana jest do załatwienia, zgodnie z dekretacją, kierownikom właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.
  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Urzędu.
   
  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj. praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
   
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwianie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art.139 §1 Ordynacji podatkowej). Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 §2 Ordynacji).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art.140 §1).
  Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 §4).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141 §1).
  Postępowanie wszczyna się na wniosek strony lub z urzędu.
  Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową podatnika. Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści żądania osoby, od której podanie pochodzi oraz jej adres.
  Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.
   
  Godziny pracy Urzędu:
  poniedziałek         7.15-18.00
  wtorek-piątek        7.15-15.15
   
  Kasa (obsługiwana przez Łącki Bank Spółdzielczy):
  codziennie         7.30-15.00
   
  Interesanci w sprawach merytorycznych przyjmowani są
  w poniedziałki i czwartki w godz.11.00 - 12.00 przez:
   
  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu w zakresie spraw:
  - ogólnych,
  - kadrowych,
  - spadków i darowizn,
  - kontroli podatkowej,
  - karnych skarbowych,
  - podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
  - podatku VAT,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych,
   
  Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu w zakresie spraw:
  - obsługi bezpośredniej
  - udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
  - egzekucji administracyjnej,
  - rachunkowości podatkowej,
   
  W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez
  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu Jacka Kołodziejczyka
  w poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.00.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.06.2017 Data publikacji: 07.06.2017 14:50 Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2017 14:50
  Autor: Stanisław Pardela Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian