Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach regulują poniższe przepisy:

  1. postępowania podatkowe, kontrola podatkowa, czynności sprawdzające, wydawanie zaświadczeń - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.) oraz akty do niej wykonawcze, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019, Poz. 1292 z późn. zm.),
  2. administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające dotyczące należności pieniężnych - ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019r. Poz. 1438), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) i akty wykonawcze do tych ustaw,
  3. skargi i wnioski - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46),
  4. ewidencja spraw (przyjmowanie, ekspedycja pism; archiwizacja akt) - zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz.Urz. MRiF. z 2017r. poz. 43),
  5. zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Myślenicach,
  6. obieg dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach określają instrukcje wydawane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach w formie aktów prawa wewnętrznego.

  Dokumenty wpływają do urzędu pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną albo zostają złożone na Sali Obsługi Bezpośredniej. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Naczelnika dokumenty mogą być złożone w Sekretariacie Urzędu. Pracownik przyjmujący dokument potwierdza jego przyjęcie poprzez zamieszczenie daty wpływu. Wszelkie dokumenty wpływające do Urzędu podlegają dekretacji, za wyjątkiem dokumentów, które zgodnie z aktami prawa wewnętrznego podlegają dekretacji uproszczonej. W oparciu o dokument wpływający zakłada się sprawę bądź dołącza go do wcześniej założonej sprawy. Za załatwienie sprawy odpowiada komórka organizacyjna otrzymująca oryginał dokumentu.

  Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) z zakresu spraw podatkowych:  

  • mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.), lub portal podatkowy,
  • podania organów administracji publicznej są wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, chyba że wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające wnoszenie pism w tej formie (w takim przypadku podanie wnosi się w formie pisemnej),
  • podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych,
  • podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokółu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu,
  • podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym; zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru; zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie,
  • jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ podatkowy przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie pism następuje na wskazany w podaniu adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub wskazany przez osobę fizyczną adres do doręczeń w kraju, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej,
  • organ podatkowy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego, organ obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny,
  • strona ma prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku organ podatkowy doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.

  Podania (żądania, wyjaśnienia, zażalenia, wnioski, skargi, zarzuty) w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej oraz w sprawach skarg i wniosków:

  • mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm).,
  • podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych,
  • podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu,
  • podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej; zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru; zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie,
  • jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie pism następuje na adres wskazany w podaniu, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej,
  • organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny,
  • strona lub inny uczestnik postępowania ma prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku organ podatkowy doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego."
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 17:24 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020 08:32
  Autor: Jacek Szczęsny Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka