Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod numerami telefonu: 12 272 43 61 lub 12 274 24 20
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Myślenicach przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Sprawy w Urzedzie załatwiane sa zgodnie z obowiazującyni przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj. praworządnosci, terminowosci, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienie stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwianie sprawy wymagajacej przeprowadzenia postępowania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesiecy od dnia wszczęcia postepowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art.139 §1 Ordynacji podatkowej). Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 §2 Ordynacj). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiazek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art.140 §1). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicz się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 §4).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141  § 1).
  Postępowanie podatkowe wszczyna się na wniosek strony, lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji tj. urzędu skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową podatnika. Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie  treści żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą okreslać dodatkowe wymagania co do treści podania.

   

  Uprawnienia do podpisywania pism w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach określa regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Myślenicach. Ponadto zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), uprawnienia do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń, w tym do podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą wynikać z udzielonych przez ten organ w formie pisemnej upoważnień.  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach, lub zastępująca go osoba, przyjmuje klientów zgłaszających skargi lub wnioski codziennie w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach pod numerem 12/ 27-24-203), a także w każdy poniedziałek w godzinach od 14ºº do 17ºº w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myślenicach przy ul. H. Cegielskiego 2, pokój nr 204.

   

  Tryb załatwiania skarg i wniosków jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargę i wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 15:28 Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2020 11:23
  Autor: Jacek Szczęsny Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian