Jeden organ w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Od 1 stycznia 2023 roku organem wyznaczonym do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz występowania w postępowaniu przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy oraz w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na terenie województwa małopolskiego jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 65.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto przejął również do prowadzenia postępowania przygotowawcze oraz wstąpił w prawa i obowiązki dotychczasowych naczelników urzędów skarbowych województwa małopolskiego właściwych do występowania przed sądem w sprawach niezakończonych przed 1 stycznia 2023 r. 

 

Uprawnienie naczelników urzędów skarbowych, jako finansowych organów postępowania przygotowawczego, do realizowania zadań w zakresie prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe pozostaje bez zmian.

 

*zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

 

Informacje na temat zasad postępowania w sprawach karnych skarbowych dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej.