Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

  W Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto interesanci przyjmowani są w następujących godzinach:
  poniedziałek – od 8:00 do 18:00
  od wtorku do piątku – od 8:00 do 15:00

  Korespondencja z Urzędem
  Korespondencja kierowana do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto przyjmowana jest za pośrednictwem e-puap, poczty, faksu, poczty elektronicznej lub składana osobiście na Sali Obsługi.

  Fakt wpływu lub złożenia dokumentu potwierdzany jest pieczęcią z nazwą Urzędu i datownikiem. Wpływające dokumenty są rejestrowane, segregowane rzeczowo i rodzajowo, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych.

  Skargi i wnioski
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

  Skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto można składać pisemnie na adres:
  Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
  ul. Grodzka 65
  31-001 Kraków

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania w Sekretariacie Urzędu pod numerem telefonu 12-293-82-22, w następujących godzinach:
  w poniedziałek w godz.  7:15 – 18:00,
  w pozostałe dni tygodnia w godz. 7:15-15:15.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać:
  imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8.1 cytowanego rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie względnie Wicedyrektor, przyjmuje interesantów zgłaszających skargi lub wnioski codzienne w godzinach urzędowania, a także w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00, ul. Wiślna 7, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie  pod numerem 12-255-74-00 (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Składanie petycji
  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących  się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego  petycję oraz adresu do korespondencji; miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów - o ile podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

  Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.11.2018 Data publikacji: 20.11.2018 17:34 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2020 10:07
  Autor: Anna Jarno Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian