Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto

  Przepisy regulujące te zagadnienia:

  • postępowania podatkowe i wydawanie zaświadczeń – ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900),
  • postępowanie egzekucyjne – ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
  • w sprawach skarg i wniosków – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 nr 5 poz. 46)
  • ewidencja spraw (przyjmowanie, ekspedycja pism; archiwizacja akt) – Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.02.2017r. ws. organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej oraz ustawa z dnia 14.07.1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 164)
  • właściwość rzeczową załatwiania spraw – Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

   

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

  1. Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad praworządności i terminowości. Wszelkie postępowania prowadzone są w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, przy podjęciu niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  2. Korespondencja kierowana do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto przyjmowana jest za pośrednictwem poczty, telefaksu, poczty elektronicznej lub składana osobiście na Sali Obsługi. Fakt wpływu lub złożenia dokumentu potwierdzany jest pieczęcią z nazwą Urzędu i datownikiem. Wpływające dokumenty są rejestrowane, segregowane rzeczowo i rodzajowo, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych.
  3. Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  4. Sprawy dotyczące nadania numeru NIP, aktualizacji danych zawartych w ewidencji NIP można załatwić na Sali Obsługi.
  5. Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.
   • Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub potwierdzające stan zaległości oraz odbieranie tych zaświadczeń na Sali Obsługi Podatnika - stanowisko Zaświadczenia
   • Wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów osób fizycznych są składane i wydawane na Sali Obsługi Podatnika - stanowisko Zaświadczenia
   • Wnioski o wydanie pozostałych zaświadczeń oraz odbieranie tych zaświadczeń składane są na Sali Obsługi 
  6. Druki deklaracji (zeznań, informacji) podatkowych można pobrać na Sali Obsługi - stanowisko Druki.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.10.2011 Data publikacji: 13.05.2015 13:32 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020 09:24
  Autor: Rafał Czyż Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka