Podstawy prawne działalności Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

  Podstawy prawne działalności Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

  Podstawy prawne działalności Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.     2016.1947 z późn. zm.)
   
  Krajowa Administracja Skarbowa  stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.
   
  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016.1948 z poźn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz.U. 2017.393)
  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF  2017 .11)
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych ( t.j. Dz.U. 2017.122)
  Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 03 marca 2017r.  w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie Regulaminu, zmienione Zarządzeniem Nr 65 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 02.06.2017r.
  Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia  01.03.2017r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu Kraków-Krowodrza Regulaminu Organizacyjnego
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j.Dz.U. 2017.1989)
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016.1666 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016.1870 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.Dz. U. 2016 .1047 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017.459 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.  Dz. U. 2016.1764 z póź.zm.)
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016.922)
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2016.1167 z póź.zm.)
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2017.201 z póź.zm.)
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017.1257)
  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2017.1201 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. 2016.2137 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2017.1369 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2016.2032 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. 2016.2180 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017.1221 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 2017.1150)
  Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. 2017.833  z późn. zm.)
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.11.2017 Data publikacji: 29.01.2018 17:06 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2018 17:06
  Autor: Barbara Sabaj Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian