Przedmiot działalności i kompetencje Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

  Przedmiot działalności i kompetencje Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

  Przedmiot działalności i kompetencje Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza

  Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii Europejskiej, w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego poboru danin publicznych – powołano Krajową Administracje Skarbową.
   
  Naczelnik urzędu skarbowego jest jednym z organów Krajowej Administracji Skarbowej
   
  Przedmiotem działalności Naczelnika urzedu skarbowego jest:
   
  ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;
  wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;
  wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych; 
  zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych; 
  prowadzenie ewidencji podatników i płatników; 
  wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających; 
  współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego; 
  realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom trzecim przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw; 
  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 
  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016.1047), zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców; 
  wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997.557, z późn. zm.) oraz w Kodeksie karnym skarbowym; 
  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.11.2017 Data publikacji: 29.01.2018 17:01 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2018 17:01
  Autor: Barbara Sabaj Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian