Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności poniższe przepisy:
  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.)
  - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 23, z późn. zm.),
  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  - zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi  kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych),
  - Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu,
  - instrukcjia obiegu dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Nowym Sączu.
  Korespondencja wpływa do Urzędu w następujący sposób:
  - poprzez bezpośrednie przyjmowanie przez pracowników komórki ds. obsługi bieżącej na sali obsługi interesantów oraz referentów spraw,
  - drogą pocztową, faxem, e-mail .
  Po zadekretowaniu przez kierownictwo Urzędu sprawy przekazywane są do załatwienia przez poszczególne komórki Urzędu lub wyznaczonych pracowników.
  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 par 1 Op). Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 par 2) W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Naczelnik Urzędu ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 par 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par 4).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141 par 1 Op).
  Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.
  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.
  Skargi i wnioski
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.06.2017 Data publikacji: 14.05.2015 13:33 Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2018 13:43
  Autor: Mariusz Łukasik Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian