Przedmiot działalności i kompetencje US

  Przedmiot działalności i kompetencje US

  Przedmiot działalności i kompetencje US

  Zakres działania Naczelnika Urzędu Skarbowego określają w szczególności::

  1. ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 578) - ustawa w Internetowym Serwisie Aktów Prawnych Sejmu (link otwiera nowe okno w innym serwisie);
  2. Zarządzenie nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15) - zarządzenie na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie);
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1441);
  4. Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.
  Do zadań naczelników urzędów skarbowych należy:
  1. ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów;
  2. rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych;
  3. wykonywanie kontroli podatkowej;
  4. podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin;
  5. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
  6. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
  7. dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych urzędu obsługującego naczelnika urzędu skarbowego;
  8. wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych;
  9. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
  Do zadań urzędów skarbowych należy:
  1. prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
  2. wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
  3. wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 14:27 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 14:27
  Autor: Krystyna Chodacka-Parys, Andrzej Bujnowicz Osoba publikująca: Konrad Zawada Osoba modyfikująca: Konrad Zawada

  Powiązane

  Podstawa prawna działalności Urzędu Skarbowego