Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

  Godziny otwarcia urzędu:
  poniedziałek   7:15 - 18:00
  wtorek - piątek 7:15 - 15:15
  Kasa urzędu otwarta:
  poniedziałek - piątek  7:30 - 15:00
   
  Naczelnik Urzędu lub Zastępca Naczelnika  przyjmują interesantów zgłaszających skargi i wnioski w  każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00, po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Naczelnika Urzędu Skarbowego pod numerem 12 279-85-03
  Wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie przyjmuje interesantów zgłaszających skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godz.14:00 - 16:00. w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 10, pok. nr 707. Rozpatrywaniem, załatwianiem skarg i wniosków zajmuje się Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej, Kraków ul. Wadowicka 10, pokoje 702, 725
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.201),
  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r.w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)
  Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wieliczce
  Dokumenty wpływające do urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną trafiają do sekretariatu Naczelnika, są tam segregowane, fakt wpływu potwierdzony jest datownikiem i podpisem osoby przyjmującej. Dokumenty przyjmowane od podatników na sali operacyjnej po formalnej kontroli są zaopatrywane w pieczęć wpływu, podpis osoby przyjmującej oraz adnotację o załącznikach i ewentualnych brakach. Dokumenty w formie druków przekazywane są bezpośrednio do komórek organizacyjnych i wprowadzane do systemu POLTAX. Pozostałe dokumenty: wnioski, prośby, zawiadomienia, zastrzeżenia, itp. przekazywane są Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Naczelnik rozdziela korespondencję do poszczególnych komórek merytorycznych. Odbiór korespondencji przez komórki merytoryczne odbywa się w sekretariacie Naczelnika. Pisma zaewidencjonowane w rejestrze przyjętej korespondencji przekazywane są za potwierdzeniem kierownikowi komórki lub innej upoważnionej osobie.  Wnioski ewidencjonowane są  w systemie POLTAX, sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
  zaświadczenia wydawane są nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2355).
  sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania i wydawania decyzji załatwiane są  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Z 2017r. poz. 201)
  skargi i wnioski wnoszone przez klientów administracji skarbowej na działania urzędów skarbowych podlegają rozpatrzeniu w Dziale Kontroli Wewnętrznej Izby Administracji Skarbowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia  3 marca 2017r. w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie Regulaminu Organizacyjnego, oraz Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. Poz. 23) 
  Rozstrzygnięcia spraw
  Sprawy załatwiane są pisemnie, a w przypadkach dopuszczonych prawem ogłaszane są ustnie.
   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.06.2017 Data publikacji: 02.06.2017 14:38 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2017 14:38
  Autor: Marta Sowińska Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian