Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej regulują w szczególności poniższe przepisy:

  •  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

  ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz. 46),
  •  

  zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1: Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych),

  •  Zarządzenie nr 13/2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 maja 2013 zmieniajace Zarządzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej i wprowadzające jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej
  •  Instrukcja obiegu dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej.


  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 par. 1 Ordynacji podatkowej). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 par. 2 Ordynacji podatkowej).
  W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy

  (art. 140 par. 1 Ordynacji podatkowej). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par. 4 Ordynacji podatkowej).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia - jeżeli sprawa nie została załatwiona przez naczelnika urzędu skarbowego - do dyrektora izby skarbowej (art. 141 par. 1 Ordynacji podatkowej).
  Zaświadczenie wydaje sie w ciągu 7 dni (art. 306a par. 5 Ordynacji podatkowej).
   

  Postępowanie jest wszczynane na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową podatnika.
  Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści: żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.

  Korespondencja wpływająca do Urzędu po zarejestrowaniu przekazywana jest do Naczelnika Urzędu do dekretacji.
  Następnie korespondencja przekazywana jest do załatwienia, zgodnie z dekretacją, kierownikom właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych.
  Jeżeli wpływające pismo dotyczy co najmniej dwóch spraw, oryginał pisma jest przydzielany do załatwienia tej komórce organizacyjnej, w której następuje ostateczne załatwienie sprawy, zaś kopie pisma - pozostałym komórkom organizacyjnym.
  Dekretujący na oryginale pisma określa komórkę organizacyjną wiodącą w załatwianiu sprawy.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej.
  Uprawnienia do podpisywania pism określa regulamin organizacyjny Urzędu.
   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach 7.15 - 15.15.

   

   Ponadto interesanci przyjmowani są przez kierowników działów i referatów codziennie w godzinach urzędowania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.06.2013 Data publikacji: 11.05.2015 10:28 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 10:30
  Autor: Ewelina Biela Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Beata Ryszawy