Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Urząd Skarbowy w Proszowicach pracuje :

  poniedziałek     8.00   -   18.00
  wtorek -piątek   8.00    -   15.00

  Punkt kasowy banku pracuje:
  poniedziałek  -  piątek   8.00  -  15.00

  Naczelnik Urzędu przyjmuje interesantów  w sprawach skarg i wniosków w pokoju Nr 103 I piętro, w kazdy poniedziałek  w godz. 14.00-15.00

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie względnie Zastępca Dyrektora przykmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziłek  w godz. 14.00-16.00 Kraków, ul. Wislna 7

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególnosci poniższe przepisy:

   

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. z. Z 2016 r. poz.23 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
  • Zarządzenie  Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izby administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izby administracji  skarbowej,
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Proszowicach.
   


  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy poszanowaniu ogólnych zasad określonych w Ordynacji Podatkowej.
  Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyb, że przepisy powyższej ustawy stanowią inaczej ( art 139 §1 Ordynacji). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie ( art 139 §2 Ordynacji). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy ( art.140 §1 Ordynacji). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu( art.139 §4).

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia - jeżeli sprawa nie została załatwiona przez Izbę Skarbowa - do Ministra Finansów ( art 141 §1 Ordynacji).

  Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w nim treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania jakie winno spełniać podanie . Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izba Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który wydał decyzję.

  Bezpośrednia obsługa informacyjna i kancelaryjna podatników odbywa się na parterze siedziby Urzędu - Dział Obsługi Bezpośredniej i Wymiany Międzynarodowej -  gdzie wydzielone są stanowiska obsługujące podatników w zakresie:
  - udzielania informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw w urzędzie,
  - przyjmowania formularzy, pism i innych dokumentów,
  - wydawanie potrzebnych formularzy i druków podatkowych,
  - wydawania zaświadczeń,
  - przyjmowanie korespondencji napływającej droga pocztową.

  Korespondencja może być przekazywana do Urzędu : osobiście, droga pocztową, telefaksową i elektroniczną - z uwzględnieniem procedur zapisanych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2020 13:22
  Autor: Beata Knapik Osoba publikująca: Jacek Witecki Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian