Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu regulują w szczególności poniższe przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poź.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5,  poz. 46),
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych  i urzędów celno-skarbowych oraz  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017r. poz. 43),
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych ( Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017r. poz. 44)
  • regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.
  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca,
  a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 2 Op).
  W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 Op służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia.
  Postępowanie jest wszczynane na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.
  Stosownie do w/w przepisów korespondencja, która wpływa do urzędu po rejestracji przekazywana jest do Naczelnika Urzędu Skarbowego  oraz bezpośrednio do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Korespondencja po dekretacji Naczelnika Urzędu przekazywana jest do  kierowników właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych.
  Jeżeli sprawa dotyczy właściwości merytorycznej więcej niż jednej komórki organizacyjnej – dekretujący na oryginale pisma wyznacza komórkę koordynującą i do niej trafia oryginał pisma. Pozostałe komórki otrzymują kserokopię z dekretacją przedmiotową
   
  Uprawnienia do podpisywania pisma określa regulamin organizacyjny Urzędu.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14:00 – 16:00.

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.06.2017 Data publikacji: 11.05.2015 16:23 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2020 08:35
  Autor: Małgorzata Piórowska Osoba publikująca: Beata Cedro Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian