Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do
  organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują poniższe przepisy:
  1. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 900 z późn. zm.);
  2. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
  3. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r.w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzedów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017r. poz. 43);
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017r. poz. 44);
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5,  poz.46).
  Zaświadczenia wydawane są nie później niż w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku;
  Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
  postępowanie podatkowe wszczyna się na wniosek strony, lub z urzędu.  Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową podatnika.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.06.2017 Data publikacji: 03.07.2015 12:15 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2020 08:33
  Autor: Małgorzata Piórowska Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian