Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności poniższe przepisy: 
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. Z 2017 r. poz. 201),
  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.)
  • regulamin organizacyjny Urzędu stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 1 marca 2017 r.,
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz.Urz.MRiF z 2017 r. poz. 43)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46),
   

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 par 1 Op). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia posteępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 par 2 Op).
  W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 par 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par 4 Op). Przy prowadzeniu postępowania w trybie odwoławczym przez Izbę Skarbową w Krakowie załatwienie sprawy winno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania (art. 139 par 3 Op). Na nie załatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia - jeżeli sprawa nie została załatwiona przez Izbę Skarbową - do Ministra Finansów (art. 141 par 1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. urzędu skarbowego. Wymogi formalne podania przewidują, co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania, co do treści podania.

  W Urzędzie Skarbowym w Miechowie, korespondencję składaną przez podatników osobiście lub przez ich przedstawicieli, podmioty uprawnione i inne osoby, przyjmuje dziennik podawczy zlokalizowany w sali operacyjnej Urzędu.
  Dziennik podawczy dokonuje formalnej kontroli dokumentów, a w szczególności:
  - właściwości miejscowej;
  - ilości załączników;
  - faktu uiszczenia i wysokości uiszczonej opłaty skarbowej;
  - poprawności NIP;
  - podpisu podatnika lub pełnomocnika.

  Fakt złożenia dokumentu potwierdza się na żądanie składającego pieczęcią wpływu (z datą) przyporządkowaną stanowisku dziennika podawczego. Złożone na dzienniku podawczym dokumenty przekazuje się do sekretariatu Urzędu, który przyjmuje również korespondencję przekazaną faksem, dostarczoną  przez urząd pocztowy, przywiezioną bezpośrednio z Izby Skarbowej w Krakowie oraz wydrukowaną z poczty elektronicznej, celem posegregowania.
  Przesyłki polecone  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru są przyjmowane w sekretariacie Urzędu . Potwierdzenia odbioru dokonuje Sekretarka lub osoba zastępująca. Następnie korespondencja ta jest rejestrowana  / po dekretacji / , w systemie Biblioteka Akt (BA.)
  Korespondencja, która nie jest przedstawiana do dekretacji Naczelnikowi zostaje przekazana poszczególnym komórkom organizacyjnym.
  Pozostała korespondencja po zadekretowaniu przez Naczelnika lub osobę zastępującą go  jest rejestrowana  (oprócz deklaracji podatkowych) w systemie Biblioteka Akt (BA). Po zarejestrowaniu przekazuje się korespondencję za potwierdzeniem do poszczególnych komórek organizacyjnych.

   


  Skargi i wnioski.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.15 - 15.15.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 11.05.2015 13:56 Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2017 14:11
  Autor: Gustaw Robakowski Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian