Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Miechowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Miechowie

  Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Miechowie

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie
  Mariola Farmas
  ul. Stanisławy Daneckiej 1
  32-200 Miechów
  tel. sekretariat (41)38-22300

  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników Urzędu. Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu. Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej za realizacje zadań wykonywanych przez urząd skarbowy.

  Naczelnikowi Urzędu Skarbowego podlegają bezpośrednio:

  stanowiska kierownicze:

  1. Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej i Wsparcia,
  2. Kierownik Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych,
  3. Kierownik Referatu Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości,
  4. Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej, Czynności Analitycznych i Sprawdzających,

  wieloosobowe stanowiska pracy:

  1. Wieloosobowe Stanowisko Egzekucji Administracyjnej
  2. Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

  jednoosobowe stanowiska pracy:

  1. Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego ustala zakresy czynności dla bezpośrednio podległych kierowników komórek organizacyjnych i innych bezpośrednio podległych pracowników oraz podpisuje zakresy czynności dla pozostałych pracowników.
  Naczelnika Urzędu Skarbowego w czasie nieobecności zastępuje Kierownik Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych, a w przypadku jego nieobecności Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej, Czynności Analitycznych i Sprawdzających. W przypadku jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu Skarbowego, Kierownika Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych oraz Kierownika Referatu Kontroli Podatkowej, Czynności Analitycznych i Sprawdzających zastępstwo przejmuje wyznaczony na piśmie pracownik. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności i kompetencje należące do osoby zastępowanej. Naczelnik Urzędu Skarbowego może upoważnić pracowników urzędu skarbowego do podpisywania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach.
  Do zatwierdzenia i podpisu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zastrzeżone jest:

  • wydawanie, zmiana i uchylanie wewnętrznych procedur postępowania;
  • udzielanie pisemnych upoważnień poszczególnym pracownikom do załatwiania spraw w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego, w tym także do wydawania decyzji i postanowień;
  • przekazywanie skarg na działanie Urzędu do Izby Administracji Skarbowej;
  • podejmowanie decyzji w sprawie wyłączenia pracowników od załatwiania spraw;
  • podpisywanie korespondencji do Ministerstwa Finansów, innych urzędów centralnych, izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej, prokuratur oraz organów bezpieczeństwa państwa;
  • udzielanie odpowiedzi na wystąpienia i zarządzenia pokontrolne wydane w następstwie kontroli przeprowadzanych w Urzędzie;
  • podpisywanie imiennych upoważnień do kontroli podatkowej;
  • występowania do banków i innych instytucji finansowo - kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach;
  • udzielanie pełnomocnictw dla radcy prawnego i pracowników Urzędu do reprezentowania Naczelnika Urzędu Skarbowego przed sądami powszechnymi i organami orzekającymi;
  • podejmowanie decyzji i składanie oświadczeń woli wynikające z dyspozycji art. 58 ustawy o finansach publicznych w sprawach umorzeń, odroczeń i rat udzielanych dla spłaty należności wyłączonych z regulacji Ordynacji Podatkowej;
  • podejmowanie rozstrzygnięć, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska w innych sprawach z zakresu bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych, za wyjątkiem przekazanych do ostatecznej akceptacji kierownikom;
  • oraz inne sprawy na podstawie upoważnień udzielonych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 10:05 Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2020 12:28
  Autor: Gustaw Robakowski Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka