Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Miechowie

  Nowe zasady obługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie – dzięki usłudze Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • telefonicznie – pod numerami telefonu: 41 382 23 00 lub 698 671 466
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Miechowie przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 par 1 Op). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 par 2 Op).
  W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie Urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 par 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 par 4 Op). Przy prowadzeniu postępowania w trybie odwoławczym przez Izbę administracji Skarbowej w Krakowie załatwienie sprawy winno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania (art. 139 par 3 Op). Na nie załatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia (art. 141 par 1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Izby Administracji Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. urzędu skarbowego. Wymogi formalne podania przewidują, co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania, co do treści podania. 
   
   
  W Urzędzie Skarbowym w Miechowie, korespondencję składaną przez podatników osobiście lub przez ich przedstawicieli, podmioty uprawnione i inne osoby, przyjmuje dziennik podawczy zlokalizowany w sali operacyjnej Urzędu. 
  Dziennik podawczy dokonuje formalnej kontroli dokumentów, a w szczególności:
  - właściwości miejscowej;
  - ilości załączników;
  - faktu uiszczenia i wysokości uiszczonej opłaty skarbowej;
  - poprawności NIP;
  - podpisu podatnika lub pełnomocnika.
  Fakt złożenia dokumentu potwierdza się na żądanie składającego pieczęcią wpływu (z datą) przyporządkowaną stanowisku dziennika podawczego. Złożone na dzienniku podawczym dokumenty przekazuje się do sekretariatu Urzędu, który przyjmuje również korespondencję przekazaną faksem, dostarczoną przez urząd pocztowy, przywiezioną bezpośrednio z Izby Administarcji Skarbowej w Krakowie oraz wydrukowaną z poczty elektronicznej, celem posegregowania.
  Przesyłki polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru są przyjmowane w sekretariacie Urzędu . Potwierdzenia odbioru dokonuje Sekretarka lub osoba zastępująca. Następnie korespondencja ta jest rejestrowana / po dekretacji / w systemie informatycznym.
  Korespondencja, która nie jest przedstawiana do dekretacji Naczelnikowi zostaje przekazana poszczególnym komórkom organizacyjnym.
  Pozostała korespondencja po zadekretowaniu przez Naczelnika lub osobę zastępującą go jest rejestrowana (oprócz deklaracji podatkowych) w systemie informatycznym. Po zarejestrowaniu przekazuje się korespondencję za potwierdzeniem do poszczególnych komórek organizacyjnych.
   
  Skargi i wnioski. 
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.15 - 15.15.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 14.05.2015 12:30 Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2020 11:18
  Autor: Gustaw Robakowski Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian