Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

   
  Przyjmowanie spraw odbywa się ustnie lub pisemnie. Ustne przyjęcie sprawy jest protokołowane przez pracownika Urzędu. Korespondencja (w tym deklaracje i zeznania) przyjmowana jest na Sali Obsługi Podatnika, przez dziennik podawczy Urzędu lub w pokojach wyznaczonych do przyjmowania określonych kategorii dokumentów. Korespondencja wymagająca dekretacji przekazywana jest Naczelnikowi Urzędu i jego Zastępcy celem dokonania dekretacji. Po dekretacji dokumenty są rejestrowane w systemach informatycznych do obsługi kancelaryjnej 
  i przekazywane właściwym komórkom organizacyjnym do załatwienia. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej, chyba że przepisy prawa dopuszczają inną możliwość. 
  Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Urzędu.
   
  Skargi i wnioski.
   
  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 
   
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
   
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie względnie Zastępca Dyrektora, przyjmuje klientów zgłaszających skargi lub wnioski codziennie w godzinach urzędowania, a także w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 – Kraków ul. Wiślna 7.
   
  Skargi i wnioski można również składać w każdej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej podległej organizacyjnie Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie codziennie 
  w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski składane na piśmie przyjmowane są na zasadach ogólnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach względnie Zastępca Naczelnika przyjmuje klientów zgłaszających skargi lub wnioski codziennie w godzinach urzędowania, a także w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorlicach przy ul. Bardiowskiej 9, pok. 222.
   
  Rozpatrywaniem oraz koordynowaniem załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności urzędów skarbowych woj. małopolskiego zajmuje się Dział Kontroli Wewnętrznej  al. Krasińskiego 11b pok. 103,108,109,111.
   
  Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogę elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym – kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami §8.1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. 
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.08.2018 Data publikacji: 12.05.2015 13:07 Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2018 14:18
  Autor: Anna Wojtas Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik