Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach

   
  Tryb załatwiania spraw w Urzędzie regulują w szczególności:
  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 z późn. zm.);
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania  administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.);
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5,  poz. 46);
  4. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1314 z późn. zm.);
  5. ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 869 z późn. zm.);
  6. ustawa z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 186).
   
  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw, poza przepisami regulującymi tryb postępowania, regulują:
  1. Instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach;
  2. Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Gorlicach;
  3. Inne przepisy wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach
   
  Główne zasady załatwiania spraw:
  1. załatwianie spraw odbywa się na bieżąco, zgodnie z obowiązujących przepisów prawa, w sposób budzący zaufanie do organu co jest realizowane poprzez udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa pozostających w związku z przedmiotem postępowania;
  2. załatwianie spraw odbywa się przy zapewnieniu stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;
  3. przy załatwianiu spraw Urząd działa wnikliwie i szybko, posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia;
  4. przy załatwianiu spraw Urząd podejmuje niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i wyjaśnia stronom zasadność przesłanek, którymi się kierował przy załatwieniu sprawy;
  5. załatwianie spraw odbywa się w formie pisemnej, chyba że przepisy prawa dopuszczają inną możliwość.
   
  Terminowość załatwiania spraw regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
   a w szczególności art. 139. Zgodnie z jego brzmieniem załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba, że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy – nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. W postępowaniu odwoławczym - odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, ale za pośrednictwem naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.08.2018 Data publikacji: 14.05.2015 14:15 Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2018 14:23
  Autor: Anna Wojtas Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik