Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Źródło: US w Brzesku

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Regulacje prawne dotyczące przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2023, poz. 2383)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 479)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 nr 5, poz. 46)
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej
  • Zarządzenie Nr 28 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 1 maja 2023 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Brzesku Regulaminu Organizacyjnego

  Załatwianie spraw:

  Stosownie do powołanych przepisów całość korespondencji, która wpływa do Urzędu po rejestracji przekazywana jest do Naczelnika Urzędu. Po dekretacji przekazywana jest do kierowników odpowiednich komórek organizacyjnych.

  Zasady załatwiania spraw:

  • sprawy są załatwiane w formie pisemnej, terminowo, bez zbędnej zwłoki
  • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego winny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
  • niezałatwienie sprawy we właściwym terminie powoduje konieczność powiadomienia przez Urząd strony o przyczynie niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy,
  • w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie przez Urząd, stronie przysługuje ponaglenie do organu wyższego stopnia,
  • postępowania wszczynane są na wniosek strony lub z urzędu, w postępowaniu odwoławczym odwołanie składa się do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.
  • uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Urzędu

  Zasady przyjmowania stron:

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00 w siedzibie US Brzesko przy ul. Królowej Jadwigi 16, pok. 215

  W pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem Sekretariatu: 14 628-00-02 lub poprzez aplikację „Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym"

  Jeden poniedziałek w miesiącu Naczelnik przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu do godziny 18.00

  Zasady składania skarg i wniosków:

  • listownie na adres: Urząd Skarbowy w Brzesku ul. Królowej Jadwigi 16, 32-800 Brzesko
  • osobiście na Dzienniku Podawczym (poniedziałek 8.00- 18.00, wtorek- piątek 8.00- 15.00)
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.us.brzesko@mf.gov.pl lub us..brzesko@mf.gov.pl
  • przez skrytkę e-PUAP: 9numd0v85b w tym aplikacji e-Urząd Skarbowy
  • ustnie u Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 15.05.2015 09:20 Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2023 14:32
  Autor: Paweł Pawłowski Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Monika Boczkowska
  Rejestr zmian