Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

  Zagadnienia związane z przyjmowaniem i załatwianiem spraw w Urzędzie regulują w szczególności przepisy:

  •  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  –  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.),
  •   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23.),
  •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  •  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  •   Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Brzesku Regulaminu Organizacyjnego.

  Załatwianie spraw
  Stosownie do powołanych przepisów całość korespondencji, która wpływa do Urzędu po rejestracji przekazywana jest do Naczelnika Urzędu. Po dekretacji przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych.

  Zasady załatwiania spraw:

  • sprawy są załatwiane w formie pisemnej, terminowo, bez zbędnej zwłoki
  • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego winny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia  wszczęcia postępowania,
  • niezałatwienie sprawy we właściwym terminie powoduje konieczność powiadomienia przez Urząd strony o przyczynie niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy,
  • w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie przez Urząd, stronie przysługuje ponaglenie do organu wyższego stopnia,
  • postępowania wszczynane są na wniosek strony lub z urzędu, w postępowaniu odwoławczym odwołanie składa się do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.
  • uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Urzędu
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 15.05.2015 09:20 Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2020 12:19
  Autor: Paweł Pawłowski Osoba publikująca: Elżbieta Pietrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian