Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Zagadnienia związane z przyjmowaniem i załatwianiem spraw w Urzędzie regulują w szczególności przepisy:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 749 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  4. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. MRiF z 2017 roku poz. 43),
  5. Zarządzenie Nr 71 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2017 r. ze zmianami w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Bochni Regulaminu Organizacyjnego.

  Zasady przyjmowania stron:

  Strony przyjmowane są na sali obsługi podatnika.
  Naczelnik Urzędu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:
  poniedziałek - od 8:00 do 16:00

  Załatwianie spraw:

  Stosownie do powołanych przepisów korespondencji, która wpływa do Urzędu po rejestracji przekazywana jest do Naczelnika Urzędu oraz bezpośrednio do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Po dekretacji Naczelnika przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych.

  Zasady załatwiania spraw:

  Sprawy są załatwiane w formie pisemnej, elektronicznej terminowo, bez zbędnej zwłoki, sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego winny być załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezałatwienie sprawy we właściwym terminie powoduje konieczność powiadomienia przez Urząd strony o przyczynie niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy, w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie przez Urząd, stronie przysługuje ponaglenie do organu wyższego stopnia. Sprawy wszczynane są na wniosek strony lub z urzędu. W postępowaniu odwoławczym odwołanie składa się do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 11:49 Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2020 11:21
  Autor: Agnieszka Berata Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka