Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Bochni

  Zagadnienia związane z przyjmowaniem i załatwianiem spraw w Urzędzie regulują w szczególności przepisy:
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  –  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 749 z późn. zm.),
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt,
  Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Bochni Regulaminu Organizacyjnego.
  Zasady przyjmowania stron:
  Strony przyjmowane są na sali obsługi podatnika w godzinach:
  poniedziałek od 7:15 do 18:00
  wtorek - piątek od 7:15 do 15:15
   
  Naczelnik Urzędu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:
  poniedziałek -piątek   od  8:00  do 15:00
   
  Załatwianie spraw
  Stosownie do powołanych przepisów korespondencji, która wpływa do Urzędu po rejestracji przekazywana jest do Naczelnika Urzędu oraz bezpośrednio do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Po dekretacji Naczelnika przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych.
  Zasady załatwiania spraw
  sprawy są załatwiane w formie pisemnej, terminowo, bez zbędnej zwłoki,
  sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania dowodowego winny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia  wszczęcia postępowania,
  niezałatwienie sprawy we właściwym terminie powoduje konieczność powiadomienia przez Urząd strony o przyczynie niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy,
  w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie przez Urząd, stronie przysługuje ponaglenie do organu wyższego stopnia,
  postępowania wszczynane są na wniosek strony lub z urzędu,
  w postępowaniu odwoławczym odwołanie składa się do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.
  uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Urzędu
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 11:46 Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2015 11:46
  Autor: Agnieszka Bereta Osoba publikująca: Artur Ozga Osoba modyfikująca: Artur Ozga