Sposób załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.900 z późn.zm)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.256 z póź.zm.)
  • Rozporządzenie rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz.46) Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w spawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej

  Regulamin Organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie

  Skargi wnioski:
  Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przyjmuje interesantów zgłaszających skargi lub wnioski w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 15:11 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 10:05
  Autor: Marzena Pochroń Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka