Rejestry i archiwa Urzędu Skarbowego w Wadowicach

  Rejestry i archiwa Urzędu Skarbowego w Wadowicach

  Rejestry i archiwa Urzędu Skarbowego w Wadowicach

  Zasady prowadzenia przez urzędy skarbowe rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:

  ·        regulamin organizacyjny Izby Skarbowej w Krakowie,

  ·        zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych; załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych).

  Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzedzie Skarbowym w Wadowicach oraz sposoby udostępniania danych w nich zawartych

  Lp Nazwa rejestru, ewidencji lub archiwum  Akty prawne określające zasadyprowadzenia  Sposoby i zasady udostępniania danych 
   1  

  Ewidencja podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych pozostających we właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach prowadzona w systemie informatycznym POLTAX.

   

  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji podatników i płatników (tj. Dz. U. Nr 269 z 2004 r., poz. 2681 z późn. zm.).

   

  Urząd gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych.

  Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest do potwierdzenia faktu nadania NIP podmiotowi, który nim się posługuje. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia, mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

  Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, który wydał decyzję o nadaniu NIP, wydaje duplikat decyzji o nadaniu NIP.

  Dane zawarte w dokumentacji są objęte tajemnicą skarbową i podlegają udostępnieniu wyłącznie podmiotom i na zasadach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników.

   2  

  Rejestr zastawów skarbowych.

   

  Ustawa Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 240, poz 2068 z późn. zm.).

   

  Naczelnik Urzędu, na wniosek zainteresowanego, wydaje wypis z rejestru zastawów skarbowych zawierający informacje o obciążeniu rzeczy lub prawa zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej.

  Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł stanowiącą dochód budżetu państwa.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 10:48 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 11:03
  Autor: Katarzyna Drabik Osoba publikująca: Katarzyna Drabik Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik