Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie regulują w szczególności poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017r. poz. 43),
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych ( Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017r. poz. 44)
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Chrzanowie.

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa stanowią inaczej (art. 139 § 1). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które

  mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 2).

  W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4).

  Na niezałatwione sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 Ordynacji podatkowej służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia. Postępowanie jest wszczynane na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

  Stosownie do w/w przepisów korespondencja, która wpływa do urzędu po rejestracji przekazywana jest do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz bezpośrednio do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Korespondencja po dekretacji Naczelnika Urzędu przekazywana jest do kierowników właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych.

  Jeżeli sprawa dotyczy właściwości merytorycznej więcej niż jednej komórki organizacyjnej – dekretujący na oryginale pisma wyznacza komórkę koordynującą i do niej trafia oryginał pisma. Pozostałe komórki otrzymują kserokopię.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.07.2013 Data publikacji: 11.05.2015 14:12 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020 07:52
  Autor: Krystyna Mokrzycka Osoba publikująca: Beata Ryszawy Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka