Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Śródmieście

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Śródmieście

  Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym Kraków-Śródmieście

   

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Skarbowym regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
  • zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt,.
  • regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście,  Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj.: praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.  

   

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 2 Ordynacji podatkowej). W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Naczelnik Urzędu ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej ).

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia (art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z właściwością miejscową podatnika. Wymogi formalne podania przewidują co najmniej wskazanie w treści żądania, osoby od której pochodzi oraz jej adresu. Przepisy szczególne mogą określać dodatkowe wymagania co do treści podania.

  Zaświadczenia wydawane są w ciągu siedmiu dni ( art. 306a §. 5 Ordynacji podatkowej)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 08:17 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 08:17
  Autor: Piotr Krzyżowski Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub