Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych w Urzędzie Skarbowym Kraków-Śródmieście

  Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych w Urzędzie Skarbowym Kraków-Śródmieście

  Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych w Urzędzie Skarbowym Kraków-Śródmieście

   ARCHIWUM ZAKŁADOWE

  Archiwum zakładowe wchodzi w skład Działu Organizacji i Logistyki i jest prowadzone przez wyznaczonego pracownika.
  Archiwum zajmuje się czasowym przechowywaniem materiałów wytworzonych w Urzędzie oraz przez niego otrzymanych, a niepotrzebnych już do bieżącej pracy danej komórki organizacyjnej.

  Zasady prowadzenia archiwum zakładowego regulują:

  • Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dn. 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach (Załącznik nr 3 - instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwuw zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych - wprowadzony Zarządzeniem Nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r.) ;
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011r. Nr 123, poz.698 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz.1375).


  Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym:

  1.  Archiwum zakładowe udostępnia dokumentację dla celów służbowych i naukowo-badawczych.
  2.  Udostępnianie dokumentacji dla celów służbowych oraz organom wskazanym w dziale VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa odbywa się na podstawie karty udostępnienia za zgodą kierownika tej komórki organizacyjnej z której dokumentacja pochodzi.
  3.  Udostepnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych wymaga każdorazowo zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego, na podstawie pisemnego wniosku o wypożyczenie i odbywa się na zasadach określonychw ustawach:
  - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 182, poz.1228 ),
  - ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U Nr 5, poz. 24, z późn. zm),
  - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198, z późn. zm)
  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn.zm).
  4.  Udostępnianie dokumentacji odbywa się w pomieszczeniu biurowym archiwum, w obecności pracownika prowadzącego archiwum.
  5.  Archiwum udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte.

  Odpowiedzialność osób korzystających z udostepnionej dokumentacji

  1.  Korzystający z dokumentacji ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.
   

   

  REJESTRY I EWIDENCJE

  Wykaz rejestrów skarbowych i ewidencji prowadzonych przez Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście:

  1. Ewidencja podatników  i płatników będących we właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście prowadzona w systemie informatycznym POLTAX.

  • prowadzona w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995r.  o zasadach ewidencji podatników i płatników (Dz.U. z 2012r, poz. 1314.)


  2.  Rejestr podatników podatku od towarów i usług podlegających ze względu na właściwość miejscową Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście prowadzony w systemie informatycznym POLTAX.

  • prowadzony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 z późn.zm.)


  3.  Rejestr zastawów skarbowych.
   

  • prowadzony w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r, poz.749) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r, poz.152).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 12.05.2015 07:40 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2015 07:40
  Autor: Maciej Krzętowski Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Dominik Sebastian Kadłub