«Powrót

Informacje dla przedsiębiorców wpisanych do bazy BDO

Informacje dla przedsiębiorców wpisanych do bazy BDO

Informacje dla przedsiębiorców wpisanych do bazy BDO

W związku z podjętą przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie współpracą  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przekazujemy informacje dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu na terytorium kraju produkty (np. pojazdy, maszyny), produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)

 

1. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca następnego roku. Więcej pod adresem www.malopolska.pl/produktowa

2. Przedsiębiorcy, którzy w danym roku sprawozdawczym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach w ilości nieprzekraczającej 1 Mg i którym zgodnie z przepisami przysługuje pomoc de minimis za dany rok sprawozdawczy określona w art. 6 ust. 3 i art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego dokumenty o których mowa w art. 7 ww. ustawy w terminie do 15 marca następnego roku oraz przedłożyć sprawozdanie za dany rok sprawozdawczy. Więcej pod adresem www.malopolska.pl/produktowa

3. Przedsiębiorcy będący producentami, importerami, dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (pustych), eksporterami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (pustych) oraz produktów w opakowaniach są zobowiązani do składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca następnego roku. Więcej pod adresem www.malopolska.pl/produktowa

4. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty m.in. opony, oleje (w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia) wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni wnieść opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca następnego roku. Więcej pod adresem www.malopolska.pl/produktowa

5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub unieszkodliwiania oraz sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca następnego roku. Więcej pod adresem www.malopolska.pl/baterie

6. Marszałek Województwa Małopolskiego prowadzi Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, są zobowiązani do złożenia wniosku rejestrowego. Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru. Więcej pod adresem www.malopolska.pl/rejestr

7. Z dniem 24 lipca 2018 roku lub z dniem wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) decyzje zezwalające na transport odpadów straciły ważność. Wobec tego wykonujący usługę transportu odpadów jest zobowiązany złożyć wniosek o wpis do ww. rejestru celem uzyskania numeru rejestrowego BDO. Więcej pod adresem www.malopolska.pl/rejestr

8. Podmioty będące wytwórcami odpadów (lub komunalnych osadów ściekowych), a także prowadzącymi działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami lub wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska, są zobowiązane do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 15 marca następnego roku. Więcej pod adresem www.malopolska.pl/zbiorcze

9. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za dany rok sprawozdawczy w terminie do 31 marca następnego roku. Więcej pod adresem www.malopolska.pl/srodowisko

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.05.2019 Data publikacji: 08.05.2019 11:36 Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2020 11:40
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Osoba publikująca: Agnieszka Kopijka Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
Rejestr zmian