Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Kraków regulują w szczególności poniższe przepisy: 
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 poz.900),
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256),
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz.46),
  zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz.U. poz. 393),
  rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. poz. 437),
  rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. poz. 448). 
  Regulamin Organizacyjny Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków.
   
  Sprawy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Kraków załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad tj. praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy.
  W celu sprawnej i rzeczowej obsługi podatników tworzy się na Sali Obsługi Podatników, mieszczącej się na parterze budynku przy ul.Rzemieślniczej 20, stanowiska realizujące następujące zadania:
  przyjmowanie dokumentów, deklaracji,
  wydawanie formularzy podatkowych,
  wydawanie zaświadczeń,
  udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie.
  Sala Obsługi Podatników czynna jest w godzinach pracy Urzędu.
   
  SKARGI I WNIOSKI
      Przyjmowanie i załatwianie i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, (Dz. U. Nr 5 poz. 46).
         
      Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, tj.  od poniedziałku do piątku w godz.  7.15 – 15.15 oraz w środy w godz. 7.15 – 16.00, po wcześniejszym umówieniu  w Sekretariacie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków pod numerem 12 38 46 317.
      
      Skargi i wnioski dotyczące działalności Izby Skarbowej i urzędów skarbowych woj. małopolskiego można składać pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7, 31 – 007 Kraków.
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej lub wyznaczony zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie  pod numerem 12 25 57 400.
   
      Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.    
  Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z §8.1 w/w rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 
     
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.05.2017 Data publikacji: 12.05.2015 11:09 Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2020 12:39
  Autor: Katarzyna Salwa Osoba publikująca: Dominik Sebastian Kadłub Osoba modyfikująca: Agnieszka Kopijka
  Rejestr zmian