«Powrót

Zapłata podatku przez inny podmiot/osobę niż podatnik

Zapłata podatku przez inny podmiot/osobę niż podatnik

Zapłata podatku przez inny podmiot/osobę niż podatnik

Zgodnie z art.59 §1 pkt 1 w zw. z art.60 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz.201 z późn.zm.) zapłata podatku dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika.
 
Wyjątek od powyższej zasady został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2016 r. poprzez dodanie art.62b Ordynacji podatkowej, który zawiera zamknięty katalog przypadków dopuszczających zapłatę podatku przez inny podmiot niż podatnik.
Zgodnie z §1 ww. artykułu zapłata podatku może nastąpić także przez:
  1. Małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
  2. Aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek jest zabezpieczony hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
  3. Inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1 000 zł .
  4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości, co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.
Nie jest możliwa zapłata podatku przez inny podmiot niezależnie od formy zapłaty podatku (gotówkowa lub bezgotówkowa), poza przypadkami wymienionymi w art.62b §1 Ordynacji podatkowej.
 
W obecnym stanie prawnym, w przypadku dokonywania zapłaty w formie bezgotówkowej, nie ma zastosowania instytucja występowania w charakterze posłańca (wyręczyciela).
 
Środki wpłacone na rachunek organu podatkowego lub opłaty paliwowej Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przez osobę trzecią niebędącą przedmiotem żadnego stosunku podatkowoprawnego w przypadkach niewymienionych w art. 62b Ordynacji podatkowej, będą podlegały zwrotowi jako świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu cywilnego.
 
Powyższe nie dotyczy zapłaty ceł i podatków od importu.
 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.05.2018 Data publikacji: 16.05.2018 18:21 Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 18:21
Autor: Dariusz Paczuski Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin
Rejestr zmian